ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (ယခင္ျပည္ေထာင္စုဘဏ္)

4M2A4997
ဂႏၱဝင္ေခတ္ဆန္း ဗိသုကာလက္ရာျဖင့္ ခမ္းနားဝင့္ၾကြားစြာ တည္ရွိေနေသာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (ယခင္ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္) အေဆာက္အအံုတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားကို ၂၀၁၇ ေမ ၁၆ ရက္တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ တပ္ဆင္ေသာ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ၁၈ ခုေျမာက္ ကမၺည္းျပားလည္း ျဖစ္သည္။
ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိေသာ ယင္းအေဆာက္အအံုကို မူလက အိႏၵိယရီဇတ္ဖ္ဘဏ္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၃၉ မတ္လတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ရီဇတ္ဖ္ဘဏ္ မတည္ေဆာက္မီက အဆိုပါေျမေနရာတြင္ ရီေကာ္ဒါတရား႐ံုး တည္ရွိခဲ့သည္။
အိႏိၵယရီဇတ္ဖ္ဘဏ္ကို ၁၉၃၅ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အိႏိၵယမွ ခဲြထြက္သည့္ ၁၉၃၇ တြင္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခဲြကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္သို႔ေရာက္သည့္အခါ ယင္းအေဆာက္အအံုကို ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္ (People’s Bank of Burma) အျဖစ္အသံုးျပဳၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္ ေငြစကၠဴမ်ား ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
IMG_0060လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါအေဆာက္အအံုတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ားကို ယင္းအေဆာက္အအံု၌ပင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အေဆာက္အအံုကို ျမဝတီဘဏ္က ႏွစ္အတန္ၾကာ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ မတ္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စေတာ့အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.