ယုဝတီခရစ္ယာန္အသင္းအေဆာက္အအံု

lrm_export_20161028_120038

ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္း (ယခင္ ဘရြတ္ကင္းလမ္း) ရွိ ဂုဏ္သေရရွိ သမိုင္းဝင္ ယုဝတီ ခရစ္ယာန္အသင္း (YWCA) အေဆာက္အအံုတြင္ YHT ၏ ၁၅ ခုေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္က တပ္ဆင္ခဲ႔သည္။ YWCA အသင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး အသင္းႀကီး ျဖစ္သည္။ အလႊာေပါင္းစံုအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပရိုဂ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပး လ်က္ရွိ သည္။
ရန္ကုန္ YWCA အသင္းကို ကမာၻ႕YWCA အသင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အိႏၵိယ ေနရွင္နယ္ ေကာ္မတီ၏ အသင္းခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔သည့္ေနာက္ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းရွိ အေဆာက္အအံုသည္ အသင္းတည္ရာ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ကို ယူႏိုက္တက္ အင္ဂ်င္နီယာရင္းလီမိတက္က ၁၉၂၁ တြင္  ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

lrm_export_20161028_120658

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ အသင္းဝင္မ်ား တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ YWCA အသင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးအတြက္ က်မ္းစာသင္တန္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္း၊ အပန္းေျဖျခင္း၊  ဂီတႏွင့္အိမ္တြင္းမႈပညာမ်ား သာမက စီးပြားေရးသင္တန္း ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္း စသည္တို႔ကို စီစဥ္ေပးခဲ႔သည္။
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.